Space Essentials: de CIM NRS 2018-2019 wordt dankbaar onthaald door de pers

FacebookTwitterLinkedIn

Deze editie van de Space Essentials Newsletter buigt zich over de onderzoeksmethodes en de voornaamste resultaten van de nieuwe CIM Print bereikstudie, nu ook bekend als National Readership Survey (NRS).

“NRS” betekent “National Readership Survey”. Deze term en afkorting worden wereldwijd gebruikt om onderzoek naar het bereik van de pers te beschrijven, dat nu meestal in zijn globaliteit wordt gemeten, met zowel de leescontacten van de papieren als van de digitale uitgaven. Deze editie 2018-2019 van de NRS is voor ons land in zekere zin een mijlpaal: de bereikcijfers zijn over het algemeen hoger dan in vorige publicaties, tot groot enthousiasme van de uitgevers (vooral de Franstalige die de laatste twee jaar niet gespaard werden door negatieve evoluties). Deze ontwikkelingen moeten echter met de nodige voorzichtigheid worden bekeken: ze zijn mede het resultaat van drastische veranderingen in de enquêtemethode.

5 vaststellingen uit de NRS editie 2018-2019

• De onderzoeksmethoden zijn aanzienlijk veranderd: de selectie van respondenten is complexer geworden. Tegenwoordig moeten de IPSOS-enquêteurs de huishoudens benaderen en niet langer de vooraf aangewezen personen. Zodra het contact is gelegd, vindt alleen nog de selectie van de te interviewen persoon plaats. Deze “steekproef van huishoudens” houdt een groot verschil in met de vorige onderzoeken.

• De enquêtemethoden zijn aanzienlijk veranderd: de verandering in de wijze van ondervragen komt ook tot uiting in de invoering van een alternatieve methode voor de gegevensverzameling via internet. Tot op heden werden 100% van de enquêtes bij de respondenten aan huis uitgevoerd. In deze editie is dat nog 3 op 4.

• In vergelijking met de waarden van vorige metingen die tot nu toe zijn gepubliceerd, zijn er duidelijke verschillen, vooral voor de Franstalige pers en meer bepaald de Franstalige dagbladen, met over het algemeen hogere proporties van leesbereik via digitale kanalen, zowel op apps als op het web.

• De bioscoop ontsnapt aan de omwentelingen: zijn bereik en de profielen van de cinemabezoekers vertonen een voorbeeldige stabiliteit.

• Deze nieuwe realiteit (vooral voor de pers) is voornamelijk het resultaat van online interviews. Ook al zijn de online interviews ruim in de minderheid, toch leveren ze hogere bereikpercentages op dan de face-to-face metingen, zelfs voor de papieren edities. De vandaag geregistreerde bereikstijgingen zijn dus te wijten aan veranderingen van thermometer en niet noodzakelijk aan de gezondheid van de “patiënt”.