Algemene Voorwaarden

 

MediaSpecs Next Level: Lees hier de Algemene Voorwaarden (pdf).

 

Versie juli 2021

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van MediaSpecs bv, met maatschappelijke zetel te Private Weg 8, 1981 Zemst en met KBO-nummer 0893-810-755 (hierna genoemd “Algemene Voorwaarden”).

Definities:

Aan alle in deze Algemene Voorwaarden gebruikte termen is de volgende betekenis van toepassing:

(a) MediaSpecs Database: de online database van MediaSpecs met advertentie- en redactiegegevens van mediabedrijven in België en Luxemburg;

(b) Abonnee: elke natuurlijke- of rechtspersoon (bedrijf/entiteit) die een gebruiksovereenkomst heeft gesloten met MediaSpecs.

(c) Proefabonnee: een natuurlijke- of rechtspersoon die een Proefabonnement (demo) met MediaSpecs heeft gesloten en die op grond daarvan tijdelijk bepaalde diensten van MediaSpecs mag uitproberen;

(d) Gebruiksovereenkomst: de overeenkomst tussen Abonnee en MediaSpecs waarin de vergoeding en voorwaarden zijn bepaald om gebruik te maken van de MediaSpecs database of een gedeelte daarvan.

(e) Bedrijfsentiteit: het bedrijf of deel van een bedrijf dat zich naar de markt profileert als een aparte entiteit (plaats in jaaroverzichten van de sector of van de vakverenigingen, of vermeldingen in de vakpers, of gebruik van aparte logo’s en bedrijfsnamen).

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen en overeenkomsten die worden gesloten met betrekking tot de door MediaSpecs aangeboden producten en diensten.

2. De samenwerking met de opdrachtgever kan ook schriftelijk worden vastgelegd in een (nadere) overeenkomst. De bepalingen van de gebruiksovereenkomst zijn van toepassing naast de algemene voorwaarden. In het geval van tegenstrijdige clausules tussen deze Algemene Voorwaarden en de bijzondere voorwaarden, prevaleren de clausules uit de bijzondere voorwaarden, tenzij anders bepaald.

3. Deze algemene voorwaarden prevaleren boven de algemene voorwaarden van de Abonnee, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4. MediaSpecs behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen. De meest recente versie van de Algemene voorwaarden is terug te vinden op de website van MediaSpecs, www.mediaspecs.be.

Artikel 2 – Aanbiedingen, prijzen en proefabonnement

1. Offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend waarbij de datum van geldigheid wordt vermeld op de offerte zelf. Offertes worden pas rechtsgeldig als overeenkomst door ondertekening van de offerte door zowel de klant als MediaSpecs. Aanvaarding per e-mail geldt als ondertekening van de offerte. We behouden ons het recht voor om overeenkomsten te weigeren zonder rechtvaardiging.

2. Alle prijzen zijn in euro uitgedrukt en exclusief BTW, andere belastingen en heffingen van overheidswege en eventuele kosten in het kader van deze overeenkomst waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld.

3. Het is mogelijk om een proefovereenkomst te sluiten met MediaSpecs. Dit geeft de Proefabonnee het recht om gedurende één (1) week gebruik te maken van de database van MediaSpecs. Bij een proefovereenkomst is het gebruik van de MediaSpecs database beperkt tot een aantal zoekresultaten per zoekopdracht waarbij ook het totale aantal zoekresultaten beperkt kan zijn en zoals afgesproken met de klant zelf.

Artikel 3 – Gebruik Database en diensten

1. MediaSpecs stelt de database ter beschikking aan de Abonnee tijdens de duurtijd van de overeenkomst en stelt de voorwaarden vast waaronder gebruik kan worden gemaakt van de database. Enkel bij een volledige betaling kan de Abonnee gebruik maken van de database.

2. Het is de Abonnee enkel toegestaan de database te gebruiken als ondersteuning van eigen bedrijfsdoeleinden, zonder dat het gaat om een commerciële exploitatie. De Abonnee staat zelf in voor de benodigde elektriciteit, het installeren van software en andere voorzieningen om gebruik te kunnen maken van de MediaSpecs database. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar aan derden, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MediaSpecs.

3. MediaSpecs kan niet garanderen dat haar website en database te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren, gelet op het noodzakelijk technisch onderhoud en de afhankelijkheid van de website van Internet en technologieën die in ontwikkeling zijn.

4. De beperking op het gebruiksrecht van de Abonnee wordt bepaald in de gebruiksovereenkomst. Het is mogelijk om het gebruik te beperken tot een afdeling of een onderdeel van het bedrijf of bedrijfsentiteit van de Abonnee. De toegang is exclusief voorbehouden aan het bedrijf/entiteit waarmee een abonnementsovereenkomst werd afgesloten.

Onder bedrijf/entiteit wordt verstaan het bedrijf of deel van een bedrijf dat zich naar de markt profileert als een aparte entiteit (plaats in jaaroverzichten van de sector of van de vakverenigingen, of vermeldingen in de vakpers, of gebruik van aparte logo’s en bedrijfsnamen).

Indien in de Gebruiksovereenkomst een afdeling of onderdeel van het bedrijf van de Abonnee wordt genoemd, is het gebruiksrecht van de Abonnee beperkt tot die afdeling of dat onderdeel.

5. Het is de Abonnee niet toegestaan om:

  • de logingegevens van de database door te geven aan een derde;
  • de database zo te gebruiken om de overige Abonnees te verhinderen en of nadeel te berokkenen;
  • enig ander gebruik te maken of enige andere handeling te verrichten dan uitdrukkelijk toegestaan in deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 – Betaling

1. De Abonnee is een jaarlijkse abonnementsvergoeding en eventuele andere vergoedingen vooraf (aan het begin van abonnementsperiode) verschuldigd waarbij het bedrag is bepaald in de gebruiksovereenkomst volgens de tariefkaart beschikbaar op www.mediaspecs.be.

2. Het is MediaSpecs toegestaan om de tarieven en vergoedingen aan te passen. In het geval de tarieven worden verhoogd boven 5%, dan zal MediaSpecs de abonnee zo snel mogelijk hierover inlichten, zodat een opzeg door de abonnee nog mogelijk is. In het geval dat de opzegtermijn is verlopen op het moment dat MediaSpecs de abonnee inlicht over de verhoging van meer dan 5%, dan heeft de abonnee het recht om de overeenkomst op te zeggen binnen een termijn van 2 maanden na datum van inlichting van de verhoging. De opzegging gebeurt steeds schriftelijk. MediaSpecs spant zich in om de tarieven voor het volgende kalenderjaar eind oktober en ten laatste begin november bekend te maken.

3. De nieuwe jaartarieven en vergoedingen gaan in van zodra het abonnement automatisch wordt verlengd.

4. De verschuldigde vergoedingen dienen uiterlijk dertig (30) dagen na factuurdatum betaald te worden. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt de factuurprijs van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een interest van 8% per jaar en met een forfaitaire vergoeding van 10% op het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 250 EUR (excl. btw) en onverminderd eventueel hogere werkelijk geleden schade. De schadevergoeding blijft verschuldigd indien enkel de hoofdsom van de achterstallige factuur wordt betaald. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Abonnee in verzuim is tot het moment van betaling van het opeisbare bedrag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten van facturen zijn voor rekening van de Klant/abonnee.

5. In het geval de abonnee niet tijdig betaalt, is MediaSpecs tevens gerechtigd de (verdere) levering van haar diensten op te schorten tot het moment dat de Klant/abonnee volledig voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, inclusief betaling van eventueel verschuldigde rente en kosten. MediaSpecs is in dergelijke gevallen niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die daaruit voortvloeit. Indien de abonnee van betaling afziet, kan MediaSpecs zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst de overeenkomst opzeggen per aangetekend schrijven. In dat geval kan de abonnee geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

6. In het geval van klachten over de factuur en de MediaSpecs database is de abonnee nog steeds gehouden om de factuur te betalen. Klachten aangaande een factuur dienen uiterlijk 7 dagen na datum van ontvangst van de factuur per e-mail te worden ingediend bij info@mediaspecs.be. Na deze termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard door de abonnee.

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst en opzegging

1. Een overeenkomst voor het gebruik van de MediaSpecs database heeft een bepaalde duur van één jaar. Indien de overeenkomst niet werd opgezegd door zowel MediaSpecs als de abonnee, wordt de overeenkomst steeds automatisch verlengd met één jaar. De abonnee kan de gebruiksovereenkomst schriftelijk opzeggen uiterlijk één maand voor het einde van de overeenkomst.

2. Bij het niet-naleven van de gebruiksvoorwaarden van de MediaSpecs database en/of het afzien van betaling is MediaSpecs gerechtigd om de overeenkomst, zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en zonder schadevergoeding, met onmiddellijke ingang te beëindigen.

3. MediaSpecs is gerechtigd om de toegang tot de MediaSpecs database te verbieden en het gebruik ervan tijdelijk op te schorten, in het geval de abonnee de gebruiksvoorwaarden niet naleeft.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

1. MediaSpecs verleent haar diensten naar best vermogen en streeft ernaar om een zo actueel mogelijke database beschikbaar te stellen. De informatie uit de database wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie, daaronder begrepen dat de diensten geschikt zijn voor een bepaald doel, of aanspraak op juistheid. In het geval de informatie uit de database, bestaande uit de input van uitgevers en regies van media, onvolledig en/of onjuist is, dan is MediaSpecs hiervoor niet aansprakelijk.

2. MediaSpecs is niet aansprakelijk voor enige directe of indirect schade (o.a. gederfde inkomsten, gederfde winst, reputatieschade, verlies van gegevens,…) ten gevolge van:

  • de inhoud en het gebruik van de MediaSpecs database;
  • technische beperkingen of storingen aan de database;
  • informatie afkomstig van derden;
  • nalatigheid van de abonnee.

3. In alle gevallen waar MediaSpecs toch aansprakelijk zou zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het betaalde jaarlijks bedrag voor de diensten van MediaSpecs, met een maximum van 2500 EUR.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

1. Tenzij anders en uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, blijft MediaSpecs te allen tijde de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op teksten, afbeeldingen, foto’s, audiovisueel materiaal, “look and feel” van een website, tekeningen, software, programma- en systeemlogica, interfaces en algoritmen.

Artikel 8 – Overige bepalingen

1. In het geval één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn of worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet en zal de ongeldige of nietige bepaling worden vervangen door een bepaling die zoveel als mogelijk de bedoeling benadert van de ongeldige of nietige bepaling.

2. MediaSpecs behoudt zich het recht voor om te allen tijde de MediaSpecs Database, de bijbehorende software, de functionaliteit daarvan, haar website of anderszins haar producten of diensten inhoudelijk of in technisch opzicht te wijzigen.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

1. Onze aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd naar Belgisch recht.

2. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement bevoegd waar de maatschappelijke zetel van MediaSpecs is gevestigd.


Bekijk ook:
Privacy & Cookies
Voorwaarden voor Mediabedrijven