Algemene Voorwaarden

 

MediaSpecs Next Level: lees hier de nieuwe Algemene Voorwaarden.

 

1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten over levering van diensten of producten door MediaSpecs. Afwijkingen of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien deze door MediaSpecs uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden betekent:

  • MediaSpecs: MediaSpecs BVBA, gevestigd te Hofstade (Zemst), Private Weg 8, BE0893-810-755;
  • MediaSpecs Database: de door MediaSpecs geëxploiteerde online database met advertentie- en redactiegegevens van alle Belgische en Luxemburgse media;
  • Abonnee: een natuurlijke- of rechtspersoon (bedrijf/entiteit) die een Gebruiksovereenkomst met MediaSpecs heeft gesloten. Onder bedrijf/entiteit wordt verstaan het bedrijf of deel van een bedrijf dat zich naar de markt profileert als een aparte entiteit (plaats in jaaroverzichten van de sector of van de vakverenigingen, of vermeldingen in de vakpers, of gebruik van aparte logo’s en bedrijfsnamen);
  • Proefabonnee: een natuurlijke- of rechtspersoon die een Proefabonnement (demo) met MediaSpecs heeft gesloten en die op grond daarvan tijdelijk bepaalde diensten van MediaSpecs mag uitproberen;
  • Gebruiksovereenkomst: de overeenkomst tussen de Abonnee en MediaSpecs op grond waarvan de Abonnee tegen vergoeding en onder de in deze Algemene Voorwaarden genoemde voorwaarden toegang heeft tot en gebruik mag maken van de MediaSpecs Database of een gedeelte daarvan.

3. Gebruiksovereenkomst

3.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op of in verband met de MediaSpecs Database en daarbij behorende software komen toe aan MediaSpecs en/of haar licentiegevers.

3.2 MediaSpecs verleent aan de Abonnee tijdens de duur van de Gebruiksovereenkomst het niet-overdraagbare recht om de MediaSpecs Database of een gedeelte daarvan te gebruiken. Dit gebruiksrecht van de Abonnee omvat enkel en alleen het normale gebruik van de MediaSpecs Database binnen de technische mogelijkheden die MediaSpecs daarvoor biedt.

3.3 De MediaSpecs Database mag uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van eigen bedrijfs- of beroepsactiviteiten van de Abonnee, maar nooit zodanig dat dit leidt of kan leiden tot enige vorm van – al of niet commerciële – exploitatie van de MediaSpecs Database of enig gedeelte daarvan door Abonnee of een derde. Het is de Abonnee niet toegestaan de MediaSpecs Database of licentie- of gebruiksrechten daarvoor of (andere) rechten die volgen uit de Gebruiksovereenkomst, in welke vorm dan ook, te verstrekken of over te dragen of op welke wijze dan ook ter beschikking te stellen aan enige derde of (direct of indirect) in te brengen in enig samenwerkingsverband, tenzij MediaSpecs daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

3.4 Indien in de Gebruiksovereenkomst een afdeling of onderdeel van het bedrijf van de Abonnee wordt genoemd, is het gebruiksrecht van de Abonnee beperkt tot die afdeling of dat onderdeel.

3.5 Het gebruiksrecht wordt verleend onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling door de Abonnee van de overeengekomen vergoedingen.

3.6 Het is de Abonnee uitdrukkelijk niet toegestaan om:
* deze login gegevens aan een derde persoon door te geven;
* wijzigingen in de MediaSpecs Database te maken of een poging daartoe te doen;
* technische hulpmiddelen te gebruiken om gebruiksbeperkingen van de MediaSpecs Database of daarbij behorende software te omzeilen;
* van de MediaSpecs Database enig ander gebruik te maken of enige andere handeling te verrichten dan uitdrukkelijk toegestaan in deze Algemene Voorwaarden.

3.7 Wanneer een Abonnee de MediaSpecs Database op een andere wijze wil gebruiken dan omschreven in deze Algemene Voorwaarden, dan dient hij/zij daarvoor contact op te nemen met MediaSpecs.

3.8 Indien de MediaSpecs Database zonder schriftelijke toestemming van MediaSpecs is gebruikt buiten het kader van wat uitdrukkelijk is toegestaan in deze Algemene Voorwaarden, dan kan MediaSpecs ervoor kiezen om te verlangen dat de Abonnee de vergoeding betaalt die door MediaSpecs gewoonlijk voor zulk gebruik wordt berekend of om tegen zulk gebruik als wanprestatie en inbreuk op intellectuele eigendom op te treden en een beroep te doen op alle daaraan verbonden rechtsgevolgen inclusief volledige schadevergoeding.

3.9 MediaSpecs verzendt op regelmatige basis een Nieuwsbrief per e-mail aan alle medewerkers van de Abonnee, deze personen kunnen zich te allen tijde uitschrijven voor deze berichten (zie ook Privacybeleid).

4. Proefabonnement

4.1 MediaSpecs verleent aan de Proefabonnee het recht om gedurende één week beperkt gebruik te maken van de MediaSpecs Database en zodoende de diensten van MediaSpecs uit te proberen. Het gebruiksrecht van de Proefabonnee omvat alleen het normale gebruik binnen de beperkte technische mogelijkheden die MediaSpecs daarvoor aan de betrokken Proefabonnee biedt. Dat betekent onder meer dat het aantal zoekresultaten per zoekopdracht in aantal is beperkt en het totale aantal zoekresultaten dat kan worden verkregen tijdens het proefabonnement beperkt kan zijn.

4.2 Indien de Proefabonnee de MediaSpecs Database zonder schriftelijke toestemming van MediaSpecs gebruikt in strijd met de beperkingen van het proefabonnement (zoals onder meer omschreven in artikel 4.1) is het bepaalde in artikel 3.8 van toepassing.

4.3 De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn, met uitzondering van artikel 3.2, ook van toepassing op de Proefabonnee, met dien verstande dat waar “Abonnee” staat, “Proefabonnee” moet worden gelezen.

5. Duur, beëindiging en opschorting

5.1 Een Gebruiksovereenkomst heeft een duur van één jaar, tenzij schriftelijk een andere duur is overeengekomen.

5.2 Aan het einde van een contractperiode wordt de Gebruiksovereenkomst steeds automatisch verlengd met één jaar, tenzij deze door één van partijen is opgezegd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden uiterlijk één maand voor het einde van een lopende contractperiode.

5.3 MediaSpecs mag de Gebruiksovereenkomst op ieder moment met onmiddellijke ingang en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn, beëindigen, indien de Abonnee de MediaSpecs Database in strijd met artikel 3 (heeft) gebruikt.

5.4 MediaSpecs mag haar dienstverlening (waaronder het bieden van toegang tot de MediaSpecs Database) op ieder moment opschorten wanneer zij vermoedt dat de Abonnee de MediaSpecs Database heeft gebruikt in strijd met artikel 3 of anderszins oneigenlijk gebruik maakt van de diensten of producten van MediaSpecs.

6. Betaling

6.1 De Abonnee dient de in de Gebruiksovereenkomst genoemde jaarlijkse abonnementskosten en eventueel andere vergoedingen vooraf aan MediaSpecs te betalen.

6.2 Abonnementskosten en eventuele andere vergoedingen dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3 Indien de Abonnee verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is de Abonnee (zonder dat aanmaning of ingebrekestelling nodig is) over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Wanneer betaling uitblijft, kan MediaSpecs de vordering uit handen geven. In dat geval is de Abonnee naast het dan verschuldigde bedrag gehouden tot vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

6.4 MediaSpecs mag de tarieven en/of andere vergoedingen aanpassen. Een nieuw tarief zal ingaan op het moment dat de Gebruiksovereenkomst automatisch wordt verlengd, tenzij deze wordt opgezegd (zoals omschreven in artikel 5.2).

6.5 Indien een verhoging van een tarief of andere vergoeding meer dan 5% bedraagt, zal MediaSpecs de Abonnee daarover tijdig informeren zodat de Abonnee desgewenst nog kan opzeggen voordat de verhoging ingaat. Als de opzegtermijn al is verlopen wanneer MediaSpecs de Abonnee informeert over een verhoging van meer dan 5% (en de verhoging dus binnen de opzegtermijn ingaat), is de Abonnee gerechtigd de overeenkomst binnen twee maanden nadat hij/zij is geïnformeerd op te zeggen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden. De vergoeding die de Abonnee in dit geval verschuldigd is, zal op basis van het oude tarief worden berekend.

7. Bescherming persoonsgegevens

7.1 In de uitvoering van haar diensten verwerkt MediaSpecs persoonsgegevens van de Abonnee en/of personen werkzaam bij/voor de Abonnee.

7.2 In verband met de ondersteuning van de dienstverlening door MediaSpecs aan Abonnee alsmede in verband met het kunnen benaderen van de Abonnee en/of personen werkzaam bij/voor de Abonnee met informatie en met diensten van MediaSpecs en derden, kan MediaSpecs persoonsgegevens verwerken.

7.3 Verwerking van persoonsgegevens door MediaSpecs in het kader van de activiteiten zoals in lid 1 en 2 vermeld, vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

7.4 Op de Abonnee rust een zelfstandige plicht tot naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. De Abonnee vrijwaart MediaSpecs tegen alle aanspraken van derden in verband met niet-naleving van deze wet- en regelgeving door de Abonnee. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die MediaSpecs in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

8. Aansprakelijkheid

8.1 MediaSpecs probeert er altijd voor te zorgen dat de gegevens in de MediaSpecs Database correct en up to date zijn en streeft naar een goede beschikbaarheid van de MediaSpecs Database en de daarin opgeslagen informatie. Echter, MediaSpecs is wat betreft de inhoud van de database afhankelijk van de input van uitgevers en regies van media en kan om die reden dus nooit aansprakelijk zijn in verband met de inhoud van de MediaSpecs Database.

8.2 MediaSpecs is niet aansprakelijk voor:
* de inhoudelijke juistheid, volledigheid en tijdigheid van de inhoud van de MediaSpecs Database;
* eventuele schade die kan ontstaan gedurende of volgend op gebruik van de in de MediaSpecs Database gepresenteerde informatie;
* eventuele schade die kan ontstaan door het (tijdelijk) niet (goed) beschikbaar of up to date zijn van de MediaSpecs Database.

8.3 Indien MediaSpecs ondanks artikel 7.1 en 7.2 toch aansprakelijk zou zijn in verband met een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, dan is die aansprakelijkheid bovendien beperkt tot de totale abonnementskosten of andersoortige vergoeding die de wederpartij in verband daarmee aan MediaSpecs betaald heeft gedurende het jaar voorafgaande aan de claim evenwel tot een maximum van € 2.500.

9. Wijzigingen

9.1 MediaSpecs zal de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De Algemene Voorwaarden bevatten daarom altijd een versiedatum. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is te vinden op de website van MediaSpecs.

9.2 Op iedere overeenkomst is de versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing die bij het aangaan van die overeenkomst de meest recente versie was. Indien een overeenkomst op grond van artikel 5.2 wordt verlengd nadat deze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd, is vanaf het moment van de verlenging de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing.

9.3 MediaSpecs behoudt zich het recht voor om te allen tijde de MediaSpecs Database, de bijbehorende software, de functionaliteit daarvan, haar website of anderszins haar producten of diensten inhoudelijk of in technisch opzicht te wijzigen.

10. Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

10.2 Eventuele geschillen over de totstandkoming of uitvoering van deze overeenkomst of die anderszins verband houden met deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank van Vlaams-Brabant.

Deze versie van de Algemene Voorwaarden MediaSpecs werd gepubliceerd op 21/12/2018.


Bekijk ook:
Voorwaarden Uitgevers/Regies
Privacybeleid