Voorwaarden voor Mediabedrijven

 

MediaSpecs Next Level: lees hier de Voorwaarden voor Mediabedrijven (pdf).

 

Versie 2 november 2021

1. Opzet van de MediaSpecs database

MediaSpecs verzamelt informatie over media en mediabedrijven en neemt gegevens van verschillende reclamemogelijkheden op in de MediaSpecs database, zoals onder andere van magazines, dagbladen, online media (website, bloggers, influencers), radio en televisie, etc,… Dit gebeurt in samenwerking en met het akkoord van de mediabedrijven. Voor de opname van deze informatie wordt er geen kost doorgerekend aan de mediabedrijven.

2. Gegevens die in de MediaSpecs database worden opgenomen

MediaSpecs streeft ernaar een nuttige service aan haar abonnees (mediabureaus, reclame en PR-agentschappen adverteerders en andere) aan te bieden met de database en de bijhorende zoekfunctionaliteiten.

Zo kunnen onderstaande gegevens van verschillende mediabedrijven opgenomen worden in de MediaSpecs database:

  • naam medium en algemene omschrijving van het mediabedrijf;
  • contactgegevens (algemeen, sales en redactie);
  • tarieven, redactionele kalenders, speciale publicaties en promoties
  • gegevens voor aanlevering advertentiemateriaal en technische fiche
  • bereikcijfers en andere onderzoeksgegevens
  • afbeelding van het medium

MediaSpecs wil een overzicht geven van alle reclamedragende media. Dit wil zeggen dat alle tailormade producten, drukwerk, merchandising en promotieactiviteiten niet worden opgenomen. MediaSpecs kan eenzijdig beslissen om bepaalde media niet op te nemen.

3. Algemene werking en gebruik database – richtlijnen voor mediabedrijven

De mediabedrijven sturen in detail informatie over de media die zij beheren. Vervolgens zorgt MediaSpecs voor het ordelijk invoeren van deze gegevens in de MediaSpecs database volgens interne richtlijnen.

De mediabedrijven krijgen een gecontroleerde toegang tot de eigen gegevens in de MediaSpecs database. Binnen het mediabedrijf wordt één of meerdere verantwoordelijken aangeduid die via een beveiligde toegangscode de beheerschermen (de zogenaamde Admin-schermen) kunnen gebruiken.

De Admin-verantwoordelijken van de mediabedrijven staan in voor de juistheid van de informatie die in de database wordt getoond. Indien er bij de mediabedrijven gegevens inzake contactpersonen, contactgegevens, productinformatie, tarieven, publicatiedatums, etc wijzigen, zal de Admin-verantwoordelijke van het mediabedrijf dit onmiddellijk signaleren aan MediaSpecs per e-mail. MediaSpecs zal de nodige aanpassingen uitvoeren en het nieuwe resultaat ter bevestiging voorleggen via de beheerschermen. Indien de Admin-verantwoordelijke akkoord is met de wijzigingen die hij heeft doorgegeven en MediaSpecs heeft aangepast, dient hij dit te bevestigen via de knop “voor akkoord” op de beheerschermen.

MediaSpecs kan niet verantwoordelijk zijn voor wijzigingen die niet onmiddellijk worden uitgevoerd, noch in het geval er storingen of onderbrekingen in de database voordoen tijdens wijzigingen.

De mediabedrijven zelf dragen de verantwoordelijkheid voor de levering en wijziging van gegevens aan de inhoud van de database van MediaSpecs. Zij staan in voor:
(i) de juistheid van de verstrekte gegevens;
(ii) het verkrijgen van akkoord voor het gebruik van de betreffende gegevens door de uitgever/regie voor verder gebruik door MediaSpecs;
(iii) het voldoen aan nadere vereisten die volgen uit de wet voor het delen van persoonsgegevens op het platform van MediaSpecs.

4. Aansprakelijkheid

De Admin-verantwoordelijke vrijwaart MediaSpecs voor het akkoord op de publicatie van de persoonsgegevens in de MediaSpecs database en het gebruik van deze gegevens door de MediaSpecs abonnees.

Indien de gegevens in de database wijzigen, dient het mediabedrijf MediaSpecs onmiddellijk te informeren.
MediaSpecs is niet verantwoordelijk voor de gegevens die worden opgenomen in de database, noch is zij verantwoordelijk voor de directe of indirecte schade die voortvloeien uit fouten, vergissingen of nalatigheid van de mediabedrijven en/of diens Admin-verantwoordelijken.

De mediabedrijven vrijwaren MediaSpecs tegen alle aanspraken van derden in verband met niet-naleving van de wetgeving van het delen van persoonsgegevens door de mediabedrijven. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die MediaSpecs als gevolg hiervan lijdt.

5. Diverse bepalingen

MediaSpecs behandelt de persoonsgegevens volgens de wetgeving op Gegevensbescherming en volgens de Privacy policy (link naar Privacy & Cookie Policy). Het mediabedrijf is zich ervan bewust dat de gegevens gedeeld met MediaSpecs ter kennis worden gesteld aan haar abonnees. MediaSpecs staat niet in voor het gebruik van de door het mediabedrijf gedeelde gegevens of de gevolgen hiervan.

Het verzenden van gegevens per e-mail door de mediabedrijven en het bevestigen van de gegevens in de Admin-schermen geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van huidige voorwaarden.

Op deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement bevoegd waar de maatschappelijke zetel van MediaSpecs is gevestigd.

Voorwaarden voor mediabedrijven en de opname van gegevens van media – Versie 2 november 2021


Bekijk ook:
Algemene Voorwaarden
Privacy & Cookies