Privacy & Cookies

 

MediaSpecs Next Level: lees hier de Privacy & Cookie Policy (pdf).

 

Laatst bijgewerkt 26/08/2021

Deze “Privacy & Cookie Policy” regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking:

MediaSpecs bv
Private Weg 8, 1981 Zemst
tel: +32 15 61 79 23
info@mediaspecs.be
KBO-nummer 0893-810-755

Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door persoonsgegevens te delen op onze Website https://www.mediaspecs.be, door ons te contacteren per e-mail/per telefoon of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy.

Inhoudsopgave

Artikel 1 – De persoonsgegevens die we verwerken
Artikel 2 – De doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens
Artikel 3 – De ontvangers van de persoonsgegevens
Artikel 4 – De bewaartermijn
Artikel 5 – Rechten van de betrokkenen
Artikel 6 – De beveiliging van persoonsgegevens
Artikel 7 – Cookies

Artikel 1 – De persoonsgegevens die we verwerken

MediaSpecs verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de volgende persoonsgegevens:

 • Klantgegevens – Als je gebruik maakt van onze website, een proeflogin aanvraagt of een abonnement neemt op onze database, kunnen we de volgende klantinformatie verzamelen: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummers, geslacht, de bedrijfsnaam, functie, logingegevens, LinkedIn URL en eventuele andere gegevens die je ons vrijwillig overmaakt.
 • Gegevens binnen de MediaSpecs database – Voor de opbouw en update van onze database verwerken wij persoonsgegevens die wij ontvangen van mediabedrijven zoals naam en voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, de bedrijfsnaam, naam en voornaam contactpersoon, functie en professionele specialisatie, bedrijfslogo, LinkedIn URL en alle andere gegevens die publiek beschikbaar zijn.
 • Communicatiegegevens – Als je ons belt, mailt of een contactformulier indient, dan kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen: jouw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam evenals de gegevens die je ons vrijwillig overmaakt.

Daarnaast kan MediaSpecs gegevens van leveranciers en sollicitanten verwerken, alsook gegevens die worden verzameld op basis van cookies:

 • Leveranciersgegevens – Als je een (potentiële) leverancier bent, verwerken wij de volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoongegevens, bedrijfsnaam, functie, BTW-nummer, bankrekeningnummer en eventuele andere gegevens die je ons vrijwillig overmaakt.
 • Sollicitatiegegevens – Als je bij ons solliciteert, dan kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, CV en eventuele andere gegevens die je ons vrijwillig overmaakt.
 • Cookies – Bij ieder gebruik van onze website kunnen op basis van cookies en gelijkaardige technologieën verschillende persoonsgegevens verzameld worden, met name IP-adres, zoekgedrag, duur van de sessie. Meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken, vind je in artikel 7.

Artikel 2 – De doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

1. Algemene doeleinden:

Wij gebruiken de persoonsgegevens uitsluitend als volgt:

 • Klantgegevens – om een proeflogin en demo te kunnen aanbieden en toegang te verlenen tot de database, voor de levering en facturatie van bestelde diensten en om onze boekhouding te voeren, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst, omdat wij daartoe een gerechtvaardigd belang hebben en omwille van de wettelijke boekhoudkundige verplichting.
 • Gegevens binnen de MediaSpecs database – om onze klanten/abonnees een ruim aanbod te kunnen aanbieden van mediainfo, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang om onze diensten ter beschikking te stellen aan abonnees en voor de continuïteit van onze core business.
 • Communicatiegegevens – om een vraag of verzoek te kunnen behandelen, met als rechtsgrond de expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact.
 • Leveranciersgegevens – om een offerte te kunnen ontvangen, een bestelling te plaatsen, om een PO-nummer te kunnen aanmaken, facturen te betalen, te communiceren en onze boekhouding te voeren, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst en omwille van de wettelijke boekhoudkundige verplichting.
 • Sollicitatiegegevens – om je sollicitatie te kunnen behandelen, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang bij de sollicitatie zelf en de expliciete, voorafgaande toestemming om een wervingsreserve aan te leggen.
 • Cookies – om onze website te onderhouden en verbeteren en om persoonsgegevens op te nemen in statistieken, met als rechtsgrond de expliciete, voorafgaande toestemming voor alle niet noodzakelijke cookies.

2. Nieuwsbrieven (direct marketing):

We gebruiken persoonsgegevens ook voor nieuwsbrieven en andere mailings, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten, de uitvoering van een overeenkomst bij een inschrijving op onze nieuwsbrief, dan wel de expliciete, voorafgaande toestemming in alle andere gevallen.

Als je dergelijke communicatie niet langer wenst te ontvangen en wenst dat wij de verwerking van jouw persoonsgegevens voor onze mailingdoeleinden stopzetten, dan kan dat zonder kost en zonder dat je daarvoor een reden moet geven, door te klikken op de link in elk van onze mailings of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon.

Artikel 3 – De ontvangers van de persoonsgegevens

1. In bepaalde omstandigheden moeten wij gegevens delen met derden:

 • overheidsinstanties, gerecht en politiediensten op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving,
 • financiële instellingen,
 • openbare diensten voor arbeidsvoorziening,
 • sociaal secretariaat,
 • boekhoudpartner,
 • e-mailingtool,
 • contentmanagementtool,
 • cloudopslagtool,
 • Google,
 • Microsoft,
 • LinkedIn.

Een actuele lijst kan worden verkregen op eenvoudig verzoek per mail.

2. Wij kunnen beroep doen op derden die persoonsgegevens bewaren buiten de Europese Economische Ruimte. We zorgen er dan altijd voor dat onze partners even veilig met je gegevens omgaan als wijzelf en dat je gegevens buiten Europa even veilig zitten als hier in Europa. Zo hebben we met Google, Microsoft, LinkedIn, onze e-mailing-, contentmanagement- en cloudopslagtools de door de Europese Commissie ter beschikking gestelde Standaard Contractuele Clausules afgesloten en zorgen we overal waar nodig en mogelijk voor individuele bijkomende waarborgen bovenop deze Standaard Contractuele Clausules.

3. Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of verkopen aan iemand anders dan kan dat betekenen dat persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Wij zullen je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, als dit onder de omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Artikel 4 – De bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en de wettelijke voorschriften:

 • Klant- en leveranciersgegevens bewaren wij maximaal 5 jaar na het einde van de samenwerking. Bepaalde gegevens moeten wij omwille van de wettelijke boekhoudkundige verplichting 10 jaar bijhouden;
 • Communicatiegegevens bewaren wij maximaal 1 jaar als er geen samenwerking tot stand komt en maximaal 5 jaar na laatste contact als er wel een samenwerking is;
 • Sollicitatiegegevens bewaren wij zolang de sollicitatieprocedure loopt en maximaal 2 jaar nadien als je daarvoor toestemming gegeven hebt;
 • Gegevens uit onze database worden bewaard zolang deze relevant zijn voor een geactualiseerde database waarbij de persoonsgegevens uit de database jaarlijks worden ge-update. Alle persoonsgegevens en documenten die wij ontvangen van mediabedrijven worden bewaard voor maximaal 2 jaar.

Artikel 5 – Rechten van de betrokkenen

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. Je hebt het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen. Je hebt ook steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van jouw keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, heb je het recht om die toestemming in te trekken.

Je kan je rechten uitoefenen per e-mail naar info@mediaspecs.be, per post naar MediaSpecs bv, Private Weg 8, 1981 Zemst of via de invulformulieren op onze website.

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be.

Je kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

Artikel 6 – De beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van persoonsgegevens te garanderen. Zo zijn onze server en softwaretools beveiligd met een username en paswoord, maken wij gebruik van securitysoftware om paswoorden te beveiligen, gelden er toegangsbeperkingen, onder meer op de administratoromgeving van de database, versleutelen we data via encryptie en is de database alleen via een beveiligde verbinding te benaderen. Verder voorzien wij opleidingen aan ons personeel inzake gegevensbescherming, hebben wij interne richtlijnen rond dataveiligheid en nemen we de gepaste beveiliging in de vorm van up to date antivirus en firewall beveiliging.

In geen geval kan MediaSpecs aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Artikel 7 – Cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zonder jouw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend strikt noodzakelijke cookies. Voor alle andere cookies vragen wij eerst toestemming.

Onderstaande cookielijst geeft je een overzicht van de cookies die onze website gebruikt.

COOKIELIJST

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op jouw apparaat wil opslaan om zodoende informatie, zoals je taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies. Daarnaast gebruiken we externe cookies, namelijk cookies van een ander domein dan waar je je bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig om onze website correct te laten werken en worden daarom standaard geplaatst zonder voorafgaande toestemming. We verzamelen geen persoonsgegevens met deze cookies en geven de verzamelde informatie nooit door aan derde partijen.

 

Analytische cookies

Deze cookies stellen ons in staat om onze website en diensten te verbeteren. Ze geven ons informatie zoals het aantal bezoekers op onze website, welke pagina’s het populairst zijn en helpen ons te begrijpen hoe bezoekers zich door de website bewegen. We plaatsen ze evenwel nooit zonder jouw toestemming en appreciëren het daarom als we hiervoor je toestemming krijgen.

 

Functionele cookies

Deze cookies stellen onze website in staat om extra functies en persoonlijke instellingen aan te bieden. Ze kunnen ingesteld worden door ons of door externe aanbieders van diensten die we op onze pagina’s hebben geplaatst. Zonder jouw toestemming zullen bepaalde functies van onze website niet correct werken.

 

Als je vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij je om ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

We geven je zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als je toch meer wil weten, verwijzen we je graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Bij je eerste bezoek aan onze website word je gevraagd om onze cookies te aanvaarden. Je kan nadien je keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

Als je verder nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail op info@mediaspecs.be, per post naar Private Weg 8, 1981 Zemst of via de invulformulieren op onze website.

Meer informatie over cookies vind je ook op: http://www.allaboutcookies.org.

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vind je hier: http://www.youronlinechoices.eu.


Bekijk ook:
Algemene Voorwaarden
Voorwaarden voor Mediabedrijven