MDB 2016: een wispelturig jaar

FacebookTwitterLinkedIn
Space; naambekendheid

Sterke stijging van de mediawaarde in 2016 in België: in constante waarden werd bijna de kaap van 7% gerond. Helaas is er een sterk contrast tussen het eerste – dynamische – semester en het tweede – futloze – halfjaar. Televisiereclame heeft echter een schitterend jaar gekend.

In het kort:
• In 2016 waren de ‘lopende’ visie en de versie in ‘constante euro’s’ van de jaarlijkse markevolutie niet contradictorisch: +6% in courante en een beetje minder dan 7% in constante waarde.
• Wispelturig is 2016 op tweeërlei wijze gebleken: eerst door de verdeling van de groei over de tijd – 78% van de jaargroei werd in de loop van de eerste zes maanden gerealiseerd – en vervolgens door de zeer onevenwichtige verdeling over de mediacategorieën.
• Zo blijkt 2016 alweer een groots jaar voor het televisiemedium, dat het klassement al aanvoerde en in marktaandeel opnieuw twee punten bijwint. Radio en dagbladpers zijn ook aan het feest, maar dan duidelijk in een mindere verhouding. Elders stagneert het allemaal eerder of wordt zelfs een flinke terugval genoteerd.
• Digital, dat slechts op 5% van het totaal afklokt (constante waarden) wordt in de Nielsen tool meer dan ooit onderschat. De structurele lacunes die gelinkt zijn aan de afwezigheid van dekking van de internationale web-spelers zouden vanaf 2017 echter geleidelijk moeten verdwijnen.
• Media, auto’s, toerisme, fysieke en e-commerce distributie, telecom: al deze sectoren hebben tot de groei bijgedragen. We staan echter ver van de bijna algemene vooruitgang van de massaconsumptiegoederen zoals die in 2015 opgetekend werd.
• Het herstel dat zich op het einde van 2015 aankondigde, lijkt af te vlakken: de sterke groei waarmee 2016 inzette zou wel eens zonder gevolg kunnen blijven.