VRM legt VTM geldboete op na inbreuken tegen het Mediadecreet

FacebookTwitterLinkedIn

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM), de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media, controleerde de uitzendingen van Familie op VTM tijdens de week van 14 tot 18 september 2020.

Deze afleveringen worden met een sponsorboodschap door GAIA gesponsord. Bij het analyseren van de inhoud van de betrokken afleveringen stelt de VRM vast dat één van de verhaallijnen verbonden is met de boodschappen rond dierenwelzijn en dierenrechten vanwege GAIA. Uit het onderzoek en de beelden blijkt dat er sprake is van een tijdelijke (gedurende de betroffen week) maar structurele sponsorovereenkomst voor het programma ‘Familie’ met GAIA. Het bestaan van die sponsorovereenkomst wordt niet betwist door DPG Media. Uit het onderzoek blijkt dat de verhaallijn wel degelijk op vraag van de sponsor werd uitgewerkt en niet reeds bestond alvorens deze besloot als sponsor op te treden.

Op basis van het bovenstaande besluit de VRM dat de aanwezigheid van het thema van de programmasponsor binnen de verhaallijn van het programma niet te wijten was aan een toevallige samenloop van omstandigheden, maar onmiskenbaar het gevolg was van een bewust redactionele keuze die gemaakt werd in het licht van het sluiten van een belangrijke sponsorovereenkomst. Er is dan ook sprake van duidelijke en verregaande beïnvloeding door de programmasponsor van de inhoud van het gesponsorde programma, waardoor de verantwoordelijkheid en de redactionele onafhankelijkheid van DPG Media wezenlijk werden aangetast. De VRM besluit een administratieve geldboete van 25.000 euro op te leggen.

Productplaatsing tijdens Snackmasters

De VRM controleerde tevens de uitzending van het programma ‘Snackmasters’ op 22 september. Tijdens het programma proberen twee Vlaamse chefs om een zo geslaagd mogelijke imitatie te maken van de bekende snack ‘Grills’. In de uitzending is veelvuldig productplaatsing aanwezig en wordt Grills veelvuldig, langdurig, prominent en op een aantrekkelijke wijze in beeld
gebracht en op een louter positieve manier becommentarieerd. Zo wordt de merknaam doorheen het programma veelvuldig vermeld en zijn talrijke sequenties waarin visuele aandacht is voor het product en/of de bekende verpakking met de merkbenaming.

Overeenkomstig artikel 99 van het Mediadecreet is het toegestaan om programma’s uit te zenden die productplaatsing bevatten. Dergelijke programma’s dienen echter wel te voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in artikel 100, § 1, van het Mediadecreet.  De VRM besluit dan ook dat de betrokken uitzending van Snackmasters niet voldoet aan twee bepalingen. Er is zowel sprake van rechtstreekse aansporing tot consumptie als van overmatige aandacht. De VRM beslist om voor deze inbreuk een administratieve geldboete van 15.000 euro op te leggen.