Werknemers verwachten correcte informatie van hun werkgevers

FacebookTwitterLinkedIn

Het communicatieadviesbureau Whyte Corporate Affairs en het peilinginstituut Dedicated hebben tijdens het paasweekend van 10 tot 14 april, een enquête gehouden onder 1.500 Belgen [1] . Aan de respondenten die in dienst zijn van een bedrijf of instelling, werd specifiek gevraagd naar hun werkgewoonten, de communicatie van hun werkgever tijdens de lockdown en de invloed daarvan op hun gevoel deel uit te maken van hun bedrijf.

Het telewerken groeide explosief, net zoals de technische werkloosheid

Van de 1.500 respondenten waren 655 personen voor de crisis in dienst van een bedrijf of instelling. Van hen werkt 21% “zoals normaal” op hun werkplek. Dit percentage is aanzienlijk hoger in Vlaanderen (27%) dan in Brussel (17%) en Wallonië (16%), en voor mannen (26%) dan voor vrouwen (16%). Bovenop de 21 % van werknemers die systematisch en voltijds naar hun werk blijven gaan, begeeft nog eens 8 % zich deeltijds naar zijn werkplek. In totaal blijft dus bijna 30% van de werknemers in de huidige crisiscontext een werkregeling handhaven die vergelijkbaar is met die voor het begin van de lockdown.

Zoals te verwachten, kende het telewerken een sterke groei: bijna één op twee werknemers (42%) werkt van thuis, 31% op voltijdse basis tegenover 11% op deeltijdse basis. Deze trend is meer uitgesproken in Brussel (33%) en Wallonië (35%) dan in Vlaanderen (27%). Een kwart van de ondervraagde respondenten (25%) is technisch werkloos geworden, waarvan de meerderheid op voltijdse basis (15% van de technisch werklozen). Uit de resultaten blijkt dat 1% van de respondenten sinds het begin van de crisis is ontslagen.

De meerderheid van de bedrijven communiceert intern: tevreden medewerkers

3 op 4 werknemers zeggen dat hun werkgever regelmatig of af en toe met hen communiceert. Dit aandeel ligt in Vlaanderen beduidend hoger (83%) dan in Brussel (72%) en in Wallonië (69%). 1 op 5 werknemers zegt dat ze “zeer weinig of geen informatie” ontvangen van het bedrijf of de instelling waarvoor ze werken. Over het algemeen wordt deze communicatie zeer op prijs gesteld. Bijna alle medewerkers (93%) waarvan de werkgever communiceerde, geven aan deze informatie “bevredigend of zeer bevredigend” te vinden. Het is duidelijk dat werknemers aan Vlaamse zijde het meest tevreden zijn met de communicatie van hun bedrijf.

Concreet zijn en informatie over de toekomst van het bedrijf: kan beter

Bovenaan de lijst van informatie die gecommuniceerd wordt, staat vooral nieuws van persoonlijke en menselijke aard en over de huidige situatie: bemoedigende woorden (55%), berichten over gezondheidsrisico’s en het versterken van het samenhorigheidsgevoel (49%) en nieuws van andere werknemers (40%). Daarna volgt de communicatie over de toekomst van het bedrijf en zijn werknemers (45%): het garanderen van banen en de mogelijke gevolgen van de crisis voor de activiteiten van het bedrijf.

Uit het onderzoek blijkt ook dat werknemers zich momenteel slecht of onvoldoende geïnformeerd voelen over een aantal meer concrete zaken: de vergoeding voor telewerk (65%), de financiële gezondheid van het bedrijf (65%) en veranderingen in het personeelsbestand (63%). De werknemers vragen ook om meer details over de strategie die het bedrijf/de instelling in de nasleep van de crisis zal volgen: zal het telewerk worden voortgezet (64%), zullen bepaalde lopende strategische projecten worden stopgezet (58%)?

Marc Dumoulin, directeur van Dedicated: “We zien dat de meeste bedrijven en instellingen in deze crisistijd vrij goed communiceren met hun personeel, maar de soort informatie die ze verspreiden, die vooral over de huidige situatie informeren, komt niet altijd overeen met de echte bezorgdheden van de werknemers. Medewerkers zijn op zoek naar zeer concrete informatie die relevant is voor de toekomstige strategie van hun werkgever.”

Hoe meer de werkgever communiceert, des te meer hij het gevoel van betrokkenheid bij de werknemers ten aanzien van het bedrijf/de instelling vergroot

32% van de ondervraagde werknemers zegt dat hun gevoel deel uit te maken van hun bedrijf of instelling “veel sterker of iets sterker is dan voor de crisis”. Daar tegenover geeft slechts 16% aan dat dit gevoel zwakker is en voor slechts 2% is het gevoel bij hun bedrijf/instelling te horen “volledig verdwenen”. Dit gevoel is vergelijkbaar ongeacht de leeftijdsgroep en het anciënniteitsniveau.

Uit de resultaten blijkt dat bedrijven die met hun personeel communiceren veel meer dan anderen bijdragen aan het gevoel van betrokkenheid bij hun medewerkers. Van de werknemers die ten minste “af en toe” informatie ontvangen, zegt 40% dat ze zich sterker verbonden voelen met het bedrijf/de instelling dan voor de crisis, tegenover slechts 12% van diegenen die zeggen dat ze geen informatie ontvangen. In vergelijking met werknemers van bedrijven die weinig of niet communiceren, voelen medewerkers die wel informatie ontvangen het gevoel van betrokkenheid veel minder verwateren of zelfs verdwijnen (12%, tegenover 34%).

Eveline De Ridder, partner bij Whyte Corporate Affairs: “In een crisiscontext zoals we die nu meemaken, tonen de resultaten van dit onderzoek aan dat het voor organisaties essentieel is om niet alleen het contact met hun medewerkers te onderhouden door middel van goed georganiseerde interne communicatie, maar vooral om te anticiperen op hun behoeften en bezorgdheden. Regelmatige en correcte communicatie versterkt zonder twijfel de betrokkenheid.”

Het volledige onderzoek kan u hier terugvinden.

[1] Enquête afgenomen tussen 10 en 14 april 2020 door Dedicated bij een representatieve steekproef van 1.500 Belgen tussen 15 en 75 jaar. Een deel van de vragen in de enquête had alleen betrekking op personen die in dienst zijn van een bedrijf of instelling, meer specifiek op 43% van de steekproef (willekeurig geselecteerd aan de hand van de quotamethode: provincie/gemeenten in Brussel, het geslacht, de leeftijd, sociale klasse en gezinssituatie).