Voorwaarden Uitgevers/Regies

1. Welke media worden in MediaSpecs opgenomen?

MediaSpecs neemt in de mediadatabase MediaSpecs.be gegevens op van alle mogelijke reclamemogelijkheden in België en het Groothertogdom Luxemburg, namelijk:

 • Magazines (B-to-C) en vakbladen (B-to-B) waarin kan worden geadverteerd
 • Dagbladen: nationaal, regionaal en lokaal
 • Huis-aan-huisbladen
 • Out-of-home: alle media die niet binnenshuis te vinden zijn, zoals traditionele outdoor-mogelijkheden (bijvoorbeeld bussen, abri’s en billboards), locatiegebonden mediamogelijkheden (bijvoorbeeld advertentiemogelijkheden in scholen, bioscopen, supermarkten, cafés of sportcomplexen) en instore radio en televisie
 • Online media: websites, bloggers, influencers en andere digitale media die beschikken over een tariefkaart met reclamemogelijkheden
 • Radio en televisie: nationale, regionale en thematische zenders

2. Welke gegevens worden in MediaSpecs opgenomen?

MediaSpecs biedt haar klanten/abonnees een database aan met daarin onder andere advertentie-, branded content-, en redactiegegevens van alle media in België en het Groothertogdom Luxemburg. MediaSpecs biedt uitgevers/regies aan om kosteloos de volgende gegevens van de media die zij exploiteren op te laten nemen in de database:

 • naam medium
 • algemene omschrijving
 • contactgegevens algemeen, sales en redactie
 • reguliere tarieven en branded content proposities
 • redactionele kalenders en speciale promoties
 • aanleverspecificaties en technische fiche
 • onderzoek naar profiel en bereik
 • (geografische) verspreidingsgegevens
 • foto van het medium

3. Wat neemt MediaSpecs niet op?

MediaSpecs neemt alle crossmediale kanalen en mediamogelijkheden op. Uitzonderingen hierop vormen onderstaande specifieke gevallen:

 • Productspecifieke activiteiten zoals merchandising en tailor made producten
 • Persoonlijke diensten zoals persoonlijke productpromotie
 • Permanente reclame zoals gevelbelettering en autobelettering
 • Out-of-home media met een bereik lager dan 2.500 personen

4. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

4.1 Wanneer de in de database opgenomen gegevens veranderen, dient de uitgever/regie dit aan MediaSpecs te laten weten of (als dat mogelijk is) zelf de gegevens te wijzigen of op te nemen in de database.

4.2 De uitgever/regie draagt de verantwoordelijkheid voor de levering van gegevens aan het platform van MediaSpecs. Onder deze verantwoordelijkheid vallen onder meer:
(i) de juistheid van de verstrekte gegevens;
(ii) het verkrijgen van akkoord voor het gebruik van de betreffende gegevens door de uitgever/regie voor verder gebruik door MediaSpecs;
(iii) het voldoen aan nadere vereisten die volgen uit de wet voor het delen van persoonsgegevens op het platform van MediaSpecs.

4.3 De uitgever/regie vrijwaart MediaSpecs tegen alle aanspraken van derden in verband met niet-naleving van deze wet- en regelgeving door de uitgever/regie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die MediaSpecs in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

4.4 MediaSpecs draagt een eigen verantwoordelijkheid voor het gebruik van de gegevens op haar platform en waarborgt dat deze gegevens door haar in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving omtrent gegevensbescherming worden gebruikt. De uitgever/regie is zich ervan bewust, en deelt de gegevens met MediaSpecs met het doeleinde, dat MediaSpecs deze gegevens deelt met haar abonnees. MediaSpecs staat niet in voor het gebruik van de door uitgever/regie gedeelde gegevens door haar abonnees.

De levering van gegevens aan het platform van MediaSpecs geldt als haar akkoord met deze voorwaarden.

Voorwaarden Uitgevers/Regies – Versie: 21 juni 2018.


Bekijk ook:
Algemene Voorwaarden
Privacybeleid